O škole

ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára

Charakteristika školy

Základní škola a mateřská škola Rybník sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. Tvoří ji dvě samostatné budovy - budova základní školy se školní družinou a budova mateřské školy se školní jídelnou.

Jsme venkovská málotřídní škola s 1. - 5. postupným ročníkem ve dvou třídách. Jednotlivé ročníky jsou spojovány podle počtu žáků. Většina žáků je z obce Rybník, někteří z České Třebové.

Naše škola nabízí:

- menší počet žáků ve třídách
- individuální přístup k žákům
- vyučujeme anglický jazyk od 1.ročníku
- vzdělávání podle ŠVP ( školního vzdělávacího programu ) zaměřeného na činnostní učení
- dobré vybavení učebnicemi, pomůckami, literaturou, audiovizuální a výpočetní technikou
- zájmové aktivity
- školní družinu pro žáky do 4.ročníku
- plavecký výcvik pro všechny žáky
- program "Školní mléko"
- účast v evropském projektu "Ovoce do škol"

Vyučovací hodiny

1. hodina 8 : 00 hod. - 8 : 45 hod.
2. hodina 8 : 50 hod. - 9 : 35 hod.
3. hodina 9 : 50 hod. - 10 : 35 hod.
4. hodina 10 : 45 hod. - 11 : 30 hod.
5. hodina 11 : 40 hod. - 12 : 25 hod.
6. hodina 12 : 30 hod. - 13 : 15 hod.
7. hodina 13 : 20 hod. - 14 : 05 hod.

Rozvrh hodin pro aktuální školní rok

Personální obsazení školy

Ředitelka : Mgr. Hana Hůlková
Učitelka : Mgr. Pavlína Klaclová
Učitelka : Mgr. Anežka Pokorná
Učitelka : Pavlína Provazníková
Učitelka příp. třídy: Milena Herrmanová
Vychovatelka ŠD : Gabriela Černá
Asistentky: Lucie Dvořáková, Dagmar Jiroušková, Dagmar Kovaříková, Eva Petrážová
Ekonomka: Lada Nosková
Školnice: Dagmar Jiroušková
Vedoucí ŠJ: Libuše Kučerová

Struktura ZŠ a MŠ

Struktura ZŠ a MŠ

Školní řád ZŠ Rybník

Školní řád 2019

Dodatek školního řádu 1.9.2020

Akce

Škola během roku připravuje akce, které se v minulých letech osvědčily. Při jejich přípravě spolupracujeme s OÚ Rybník, Svazem žen, Sokolem Rybník, mateřskou školou Rybník, firmou Techplast, Ekocentrem Červenka, aj.

Jsou to například tyto akce :

Projekt 72 hodin - Ruku na to
Předvánoční beseda s důchodci
Adventní akce v Rybníku, zpívání u stromečku
Vánoční zpívání v kostele
Vánoční besídka
Den na sněhu
Slavnostní zápis do 1. třídy
Karneval
Spaní ve škole
Velikonoční tvoření
Návštěvy dětí z MŠ ve škole - Předškoláček
Vítání občánků
Výukové programy v Ekocentrum Červenka
Soutěže ( výtvarné, přírodovědné )
Den v přírodě
Den dětí
Školní výlet
Kulturní akce dle nabídky KC v České Třebové
Den otevřených dveří
Slavnostní zakončení školního roku

Školní vzdělávací program

Ke stažení: celý dokument Školní vzdělávací program.

Ke stažení: Dodatek školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (5. ročník+RVP 2013)

Ke stažení: Dodatek školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání č.2 (změny RVP ZV 2016)

Ke stažení: Dodatek školního vzdělávacího programu (č.3) pro základní vzdělávání (změny RVP ZV 2017)

Od školního roku 2007/2008 se na naší škole vyučuje podle ŠVP " Naše škola ".

Hlavní důraz klademe na to aby:

- žáci chodili do školy rádi, neměli strach z učitelů
- neměli strach ze špatných známek
- mohli vyjadřovat otevřeně své názory
- měli prostor pro otázky a učili se argumentovat i naslouchat, byli vedeni k vzájemnému hodnocení a sebehodnocení, vážili si spolužáků, dospělých a chovali se k nim slušně, byli hrdi na svoji školu, do školy se vraceli rádi

Naší snahou je:

- vytvářet pozitivní klima ve škole
- zapojit rodiče a veřejnost do života školy
- věnovat se každému dítěti a individualizovat a diferencovat výuku podle jeho potřeb, snažit se o vstřícné a podnětné zázemí pro každého žáka i v době mimo vyučování

Škola je zaměřena na :

- výuku formou činnostního učení
- práci s výpočetní a komunikační technikou
- nabídku zájmových kroužků
- práci s pomůckami


Dále například chceme:

- učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi
- posílit dle možností výuku cizích jazyků
- vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání
- prosazovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu
- vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu
- stejnou péči věnovat všem žákům
- provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících, či jinak postižených přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi
- zaměřit se i na žáky nadané, vytvořit podmínky pro jejich rozvoj a tím omezit jejich přechod na jiné školy. Z metod práce chceme u těchto žáků preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, pomoc ostatním žákům
- zúčastňovat se vybraných školních soutěží
- prezentovat práce a výsledky žáků

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2011-2012

Výroční zpráva 2015-2016

Výroční zpráva 2016-2017

Výroční zpráva 2018-2019

Výroční zpráva 2019-2020

Rozpočet

Rozpočet na rok 2021

Návrh rozpočtu 2021


Rozpočet na rok 2020

Návrh rozpočtu 2020


Rozpočtový výhled na rok 2019 - 2021


Rozpočet na rok 2018

Rozpočtový výhled na rok 2018


Rozpočet na rok 2017


Školská rada

Školská rada

Mateřská škola Rybník
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Kontaktní údaje
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Poslední aktualizace 12.4.2021
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Vzděláváme žáky se znevýhodněním v běžných tříchách
Férová škola
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Vyučujeme anglický jazyk od 1.třídy
Vyučujeme anglický jazyk od 1.třídy
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Vyučujeme žáky v domácím vyučování
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Odkazy:
Město Česká Třebová Obec Rybník

 

Ubytování Jeseníky | Jednoúčelové Stroje | Internet Česká Třebová, Rybník | Skupinové ubytování Jeseníky | Mentální kouč pro sportovce